Our History

Hình thành & Phát triển

Trải qua nhiều năm sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí cho các công ty FDI; TDB cùng với nhiều thay đổi trong quá trình phát triển trong công nghiệp như vũ bão của đất nước cộng với kế hoạch phát triển công nghiệp của Chính phủ luôn luôn hỗ trợ để phát triển công nghiệp nước nhà, hội nhập hóa với công nghiệp quốc tế. Đi kèm với sự nhiệt huyết và tâm huyết của ban lãnh đạo công ty cùng với nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp FDI cần được đáp ứng, ban lãnh đạo công ty đã quyết định thành lập


2018
2017
2017
2015